Ministry of Agriculture and Livestock Development

http://www.moad.gov.np

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले निम्नअनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छः कृषि सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन; खाद्यान्न, नगदे बाली (सजिवन तथा रबर प्लान्टसमेत), तरकारी र फलफूल खेतीको विकास तथा प्रवर्द्धन; कृषि रसायन तथा माटो सम्बन्धी अनुसन्धान र प्रविधि विस्तार; कृषि इन्जिनियरिङ्ग र उन्नत कृषि औजारको अनुसन्धान, विकास तथा विस्तार; बाली संरक्षण, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण; कृषि प्रचार प्रसार तथा यूवा कृषक कार्यक्रम; कृषि नर्सरी तथा बीउ विजनको विकास; मत्स्यपालन जलचर सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, विकास तथा बजार प्रवर्द्धन; माहुरीपालन तथा रेशम खेती; कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन तथा विस्तार; प्राङ्गारिक, जैविक तथा रासायनिक मल; खाद्य गुणस्तर निर्धारण, अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा विस्तार; खाद्य तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन; कृषि क्षेत्रको बीउ, विजन, बिरुवा, माछा आदिको जातको गुणस्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण तथा नियमन; कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण; खाद्य सुरक्षा; कृषि सूचना प्रणाली; कृषि वातावरण तथा विषादि व्यवस्थापन; प्राङ्गारिक खेती तथा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण; कृषि सम्बन्धी जैविक विविधता र जैविक प्रविधि (Bio-technology) को विकास तथा विस्तार; बाली तथा कृषि बीमा; कृषि वस्तु, सेवा र प्रविधिको सम्बद्धता, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण; कृषि सेवा सम्बन्धी प्रयोगशालाको सम्बद्धता सम्बन्धी विषय; खाद्यान्न बाली र अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन; संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि संस्था; कृषि फार्म तथा कृषि केन्द्र; कृषि सम्बन्धी संस्थान, समिति तथा कम्पनी; नेपाल कृषि सेवाको सञ्चालन। Reviews Add your review

Reviews are not available yet. click here to add your review